Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN John BV Worldwide Ships - Ply Traders

1. Aanbiedingen en bevestigingen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met uitsluiting van de voorwaarden van koper. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop deze afwijkingen betrekking hebben. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen die plaats hebben via elektronische weg, waaronder telefax, internet, e-mail en aanverwante elektronische systemen. Koopovereenkomsten , gesloten door bemiddeling van vertegenwoordigers of tussenpersonen, worden eerst van kracht na schriftelijke bevestiging door verkoper. Door het doen aanvragen, vragen om offertes en daaruit voortvloeiende verbintenissen met verkoper erkent de aspirant-koper c.q. koper met deze voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen.

2. Prijzen
Alle prijzen gelden voor levering af magazijn van de verkoper en zijn exclusief BTW.  Indien tussen de datum van de aanbieding en koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten verkopers macht, een prijsstijging van aangeboden of verkochte goederen mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, in- en uitvoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is verkoper bevoegd deze door te berekenen aan koper.

3. Levertijd
De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen beschouwd worden als een streefdatum/periode en niet als een fatale termijn. De verkoper behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden voor, aangezien vele goederen door de verkoper besteld moeten worden bij derden leveranciers c.q. fabrieken. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de begrote levertijd. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling der goederen weigeren.

4. Levering en risico
Indien Franco levering is overeengekomen, reizen de goederen voor rekening en risico van de verkoper. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de koper. De keuze van het vervoermiddel berust bij de verkoper. Bij levering Franco werk behoeft de verkoper de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. De koper is verplicht de goederen aldaar in ontvangst te nemen en onmiddellijk te lossen. Molestrisico komt steeds ten laste van de koper.

5. Levering en afroep
In het geval dat levering op afroep is overeengekomen, is de verkoper bevoegd, indien binnen zes weken na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle goederen zijn afgeroepen, de koper te sommeren een termijn te noemen binnen welke alles zal moeten zijn afgeroepen. De door koper te noemen termijn mag een tijdvak van vier weken, gerekend vanaf de dag dat koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden. De koper is verplicht om aan de voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke van dien is de verkoper bevoegd de goederen na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de langste termijn die koper bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor rekening en -indien het risico van de goederen nog bij verkoper zou berusten- en voor risico van koper op te slaan, dan wel de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen verkoper toe indien koper, ondanks het noemen van een termijn, deze niet nakomt.

6. Kwaliteit
Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen, aantallen enz. per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd. Bij aanbieding c.q. levering volgens monster geldt het monster slechts tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit van de structuur, het uiterlijk en de kleur van de te leveren goederen.

7. Reclame
1. De controle op de hoeveelheid en kwaliteit van het geleverde berust bij de koper. Wordt er niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, CMR, afleveringsbonnen, facturen e.d. documenten als juist. Reclames omtrent manco’s of beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld.
2. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de zaak door de koper bij ons te zijn ingediend. Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
3. Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt, dan zijn ze daarmee goedgekeurd en is onze aansprakelijkheid daarvoor vervallen.
4. Indien de reclame gegrond is, zal de verkoper de zaken vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde zaken. Is vervanging van de zaken niet meer mogelijk, dan zal de verbintenis worden omgezet in een vervangende schadevergoeding waarbij de schadevergoeding wordt gesteld op ten hoogste de netto-factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is verkoper niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
5. Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.

8. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de verkoper alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de netto-factuurwaarde (zijnde de bruto-factuurwaarde minus eventuele kredietbeperkingstoeslagen, de BTW, eventuele andere overheidsheffingen over de prijs en in voorkomend geval bijkomende kosten zoals die van vervoer en/of verzekering) dan wel her levering van de goederen van de leverantie waarmee de schade verband houdt, zulks ter keuze van koper en voor zover verkoper in staat is om soortgelijke goederen te leveren. Verwerking door koper of derden van de geleverde goederen brengt mee dat elke vorm van aansprakelijkheid van de zijde van de verkoper vervalt.
2. Derden kunnen nimmer aanspraken jegens verkoper doen gelden. Koper vrijwaart verkoper tegen alle vorderingen, uit welken hoofde ook, van derden, met inbegrip van afnemers van koper, die stellen schade te hebben geleden als gevolg van door verkoper geleverde goederen en/of diensten aan koper.
3. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, zoals (maar niet beperkt tot) indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d. Evenmin is verkoper aansprakelijk voor kosten, schade en interesten die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van de verkoper, behoudens opzet en grove schuld, en/of personen die door de verkoper worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
4. Eventuele garanties van de fabrikant zullen integraal worden doorgegeven aan de koper; de aanspraken van de koper vinden hierin tevens hun begrenzing.
5. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde materialen door koper c.q. door derden.

9. Betaling
1. Betalingen door koper dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zijnde de vervaldag. De koper is wegens niet tijdige betaling in gebreke, zonder dat hiertoe een schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling is vereist.
2. De koper is vanaf de vervaldag van de factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. De rente bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte hiervan. Verkoper is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken van de betalingen op de verschuldigde hoofdsom. Indien koper m.b.t. (een deel) van zijn betalingen achter is, wordt het geheel van het aan verkoper verschuldigde terstond opeisbaar; dat geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet zijn vervallen.
3. Bij aankopen via de webshop wordt direct via de webshop betaald, tenzij anders overeengekomen.
4. Hetgeen koper uit hoofde van de overeenkomst aan verkoper verschuldigd is, wordt ten volle direct opeisbaar in geval (a) koper surseance van betaling, faillissement of schuldsanering, dreigt te worden verleend of is verleend (b) koper besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
5. Bij niet-betaling door koper is de verkoper gerechtigd zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties op te schorten. De koopprijs van het geleverde wordt ook in dit geval direct opeisbaar.
6. De koper die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald, is verplicht aan de verkoper de kosten gemaakt tot inning der vordering te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten (ter beoordeling aan de rechter) en de eventuele executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, doch minimaal conform het tarief van Rapport Voorwerk II, met een minimum van €150,00 per zaak.

10. Verrekening
Verrekening is niet toegestaan, tenzij wij de tegenvordering volledig, onvoorwaardelijk en schriftelijk hebben erkend.

11. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald. Zolang de eigendom der zaken niet op koper is overgegaan, mag deze de zaken niet aan derden verpanden, in eigendom overdragen, of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Indien de koper desondanks de goederen door levert, is hij verplicht de vordering, die hij door verkoop van de goederen krijgt aan de verkoper over te dragen. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren.
De koper is gehouden op eerste verzoek terstond alle medewerking en informatie te verschaffen welke door verkoper wordt verzocht alsmede toegang te verlenen tot de door verkoper geleverde zaken. Koper machtigt verkoper onherroepelijk tot uitoefening van haar terugnemingsrecht. Indien de geleverde zaken worden verwerkt, bewerkt of vermengd, verkrijgt verkoper voor gelijke waarde terstond het recht van mede eigendom op de zaak/zaken waarin deze zijn geïncorporeerd.

12. Overmacht
1. Indien verkoper door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat de verkoper hierdoor schadeplichtig zal zijn.
2. Als overmacht zullen gelden situaties, zoals, maar niet beperkt tot: tekortschieten van verkoper - met name door te late of niet-levering- door toedoen van toeleveranciers en/of transporteurs, tekorten op de markt aan benodigde materialen of arbeidskrachten, arbeidsconflicten, staking en uitsluiting, oproer, rellen, molest, sabotage, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, machineschade, diefstal uit de magazijnen van verkoper, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosies, oorlog, maatregel van de overheid zoals vervoer-, import-, export of productieverboden, en alle andere situaties waardoor de nakoming van de verplichtingen van verkoper wordt bemoeilijkt dan wel onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van verkoper ligt. 

13. Toepasselijk recht / Geschillen
1. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht, waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling gelden en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten.
2. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper worden beslist door de rechtbank in het Arrondissement van verkoper, voorzieningen in Kort geding daaronder begrepen, behoudens eventuele domiciliekeuze in de woonplaats van koper, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan verkoper, en eventuele uitzonderingen krachtens dwingend recht. Daarbij wordt met name gedacht aan de gevallen die wettelijk zijn voorbehouden aan de competentie van de Rechtbank , sectie Kanton.